گالیلئو گالیله (1564 – 1642)
Galileo Galilei
گالیلئو دی وینچنزیو بنایتی دو گالیله
Galileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei
Germany
Germany
گلزار زبان پارسی (2021)
Golzar-e Zaban-e Parsi
گوگل
Google
ایران بزرگ
Greater Iran
گرایسی
Gricean
گروه
Group
استواره بَوَندَگی گودل
Gödel's completeness theorem
استواره یکم نابَوَندَگی گودل (1931)
Gödel's first incompleteness theorem
استواره دوم بَوَندَگی گودل
Gödel's second incompleteness theorem
دروا
Sound
گزاره‌های هروین
general propositions
پرسمان گتیه
gettier problem
سنگریزه
gravel
ریگ
gravel