آستان کامنده
intentional stance
آشکار
apodictic
آموزگاه لویو-ورشو
Lwów–Warsaw School
استنشی
extensional
استنش‌گروی
extensionalism
استوار
solid
اندرهازش یک انگاشته
Introduction of an assumption
انگاشته‌ها
assumptions
اَوَست
absolute
بازبرد
reference
بستگی‌دار
pertaining
بهرام
Mars
تاخت‌زنی
trade-off
ترازبانگر
translator
جستار
topic
داستانهای شرلاک هولمز (1892)
The Adventures of Sherlock Holmes
درآمدی به گویایی شونی (1968)
An Introduction to Modal Logic
درآمدی نو به گویایی شونی (1996)
A New Introduction to Modal Logic
درتنش‌گروی
intensionalism
دگرسانش
differentiation
رایه‌ی یکم
first order
فتاد پژوهی
case study
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Iran Research Institute of Philosophy
ماتریس
matrix
ماتریس باسامان
regular matrix
ماتریس لوییس
Lewis matrix
ماتریس لوییس سرشتاری
characteristic Lewis matrix
ماده‌گرایی
materialism
مارشال هاروی استون (1903 – 1989)
‫‪Marshall‬‬ ‫‪Harvey‬‬ ‫‪Stone‬‬
مارک تواین
Mark Twain
مانه‌گروی
idealism
ماگما
magma
مایکروسافت (1975 – present)
Microsoft
متاگیتیک
Metaphysics
متاگیتیک درآمدی هم‌روزگار (1998)
Metaphysics, A Contemporary Introduction
مرتوگان‌گروی
humanism
مردمان
people
ملوین فیتینگ (1942 – present)
Melvin Fitting
موتسارت
Mozart
موش‌کور
mole
می
May
میانبودگی
betweenness
میانی برون‌داشته
excluded middle
میلت
Miletus
ناهمسو
dissenting
نهاده‌ی بنیادین
subject matter
نگرش‌ها
considerations
هستیال‌گروی
Existansialism
همامون
symmetric
هموگشی
equational
هنگرد ویژگی‌های نیم‌جاره
semilattice property set
هنگرد پاررایه
partially ordered set
واخته
predicate
پراسوگروی
parallelism
پرسمان گتیه
gettier problem
چماریک جهان‌های شدنی
possible worlds semantics
چیستی
nature of
transitive
transitive
Logic
logic
گویایی انگارشی
mathematical logic
گویایی برای دانش رایانش (2018)
Logics for Computer Science, Classical and Non-Classical
گویایی ختی
Linear Logic
Modallogik
Modal Logic
گویایی شونی گزاره‌ای
Propositional modal logic
گویایی چند ارزشی
Multiple-valued logic
گویایی چیست؟
What is Logic?
گویایی گزاره‌ای
Propositional Logic
گویایی‌گرایی
logicism