سی. اس. پیرس
C. S. Peirce
کانادا
Canada
کارولینا
Carolina
Categories
Categories
چارلز داروین (1809 – 1882)
Charles Darwin
چامسکی‌
Chomsky
چامسکی‌ای
Chomskyan
خوارزم
Chorasmia
جبر بستاری
Closure algebra
نگره‌ی همدوسی راستی
Coherence theory of truth
سهش همدار
Common Sense
استواره فشردگی
Compactness Theorem
دانش رایانش
Computer Science
دانش رایانش
Computing Science
انگاره‌ی پیوستار
Continuum hypothesis
کوچک‌شدن
Contraction
کوپرنیک (1473 – 1543)
Copernicus
Correspondence theory
Correspondence theory
نگره‌ی همخوانی راستی
Correspondence theory of truth
سنجش خرد ناب (1781)
Critique of Pure Reason
چک
Czech
افماریک
calculus
capitalism
capitalism
فتاد پژوهی
case study
کاخ
castle
گربه
cat
syllogismhood
ceteris paribus
ماتریس لوییس سرشتاری
characteristic Lewis matrix
chauvinism
chauvinism
آموزگاهی
classical
بن‌پار بسته
closed element
دیسول بسته
closed formula
آپارگر بستار
closure operation
ابر بوم
cloud native
colonialism
colonialism
جابجایی
commutative
جابجایی
commutativity
جابجایی همجوهش
commutativity of conjunction
بَوَندَگی
completeness
شماره همتافت
complex number
شماره‌های همتافت
complex numbers
رایانش
computing
پنداشتن
conceive
کالبدین
concrete
concrete
concrete
پیوند پیامد
consequence relation
conservatism
conservatism
نگرش‌ها
considerations
هم‌ساختی
constructive
هم‌ساختانه
constructively
کوچک‌شدن
contraction
پادگویی
contradiction
پادنهش
contraposition
پادسانی
contrary
پیمان‌گرایی
conventionalism
هاگرد دیسول بارکن
converse of Barcan formula
هاگرد دیسول بوریدان
converse of Buridan formula
هاگردش
conversion
correspondentism
correspondentism
آفریننده
creator
کریکت
cricket
criticism
criticism
جایگشت
permutation