آترم‌گروی
determinism
آدینه
Friday
جابجایی
commutativity
جابجایی
commutative
جابجایی همجوهش
commutativity of conjunction
جاره
lattice
جاره پخش‌پذیری
distributive lattice
جاره کراندار
bounded lattice
جان بارکلی راسر (1907 – 1989)
John Barkley Rosser
جاندار
organism
جانسون
Johnson
جانشانی یکسان
uniform substitution
جاوا
Java
جاکارتا
Jakarta
جاکوب
Jacob
جایگشت
Permutation
جایگشت
permutation
جبر
Algebra
جبر آهنجیده
Abstract algebra
جبر بستاری
Closure algebra
جبر بولی
Boolean algebra
جبر بُن‌پارین
Elementary algebra
جبر ختی
Linear algebra
جبر درونی
Interior algebra
جبر شونی
Modal algebra
جبر هیتینگ
Heyting algebra
جستار
topic
جفری
Jeffrey
جنگ جهانی
world war
جنگ جهانی دوم
World War II
جنگ جهانی یکم (1914 – 1918)
World War I
سهان
sentence