داتار
author
داراک واجوهش
disjunction property
دارنده
owner
داستانهای شرلاک هولمز (1892)
The Adventures of Sherlock Holmes
داستانهای کوتاه به پارسی (2020)
Short Stories in Parsi
دانش رایانش
Computer Science
دانش رایانش
Computing Science
دانش‌آموز
student
دانش‌گروی
positivism
داوود حسینی
Davood Hosseini
درآمدی به گویایی شونی (1968)
An Introduction to Modal Logic
درآمدی به گویایی ناآموزگاهی (2008)
An Introduction to Non-Classical Logic
درآمدی به گویایی و به روش‌شناسی دانش‌های فروهازشی (1941)
Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences
درآمدی نو به گویایی شونی (1996)
A New Introduction to Modal Logic
On Denoting (1905)
On Denoting
درباره‌ی گردش گوی‌های آسمانی
On the Revolutions of the Celestial Spheres
درتاهش
implication
درتاهش سخت‌گیر
Strict implication
درتاهش ماتکی
Material implication
درتنش‌گروی
intensionalism
دروا
Sound
درون‌آخت‌گرایی
subjectivism
درون‌گرا
internalist
درون‌گرایی
internalism
درون‌یافت‌باور
intuitionist
دریافت
perception
دستور بایستگی
Necessitation rule
دستور خانلری به پارسی (2018)
Dastur Khanlari be Parsi
دستور پارسی فرزاد (2021)
Dastur Parsi Farzad
دستورهای جدامدگی
rules of derivation
دستگاه فروهازشی
deductive apparatus
دل نهان (2022)
Del-e Nahan
دمداشت زینه‌ی یکم
First Degree Entailment
دمداشت: گویایی بستگی و بایستگی (1975)
Entailment: The Logic of Relevance and Necessity
دمداشت: گویایی بستگی و بایستگی (1992)
Entailment: The Logic of Relevance and Necessity
دمورگان (1806 – 1871)
De Morgan
دو ارزشی
two-valued
دو-نمایه‌سازی
double-indexing
دوبار نی‌شدن
Double negation
دورترین
farthest
دوست/دوستان
friend
دوشنبه
Monday
دومین بزرگ
second-largest
دوهمبایستی
biconditional
دوگانه‌گروی
dualism
دوگویی
dialectic
دکتر
Dr
دگرسانش
differentiation
دیروز
yesterday
دیسه‌ای نشده
non-formalized
دیسه‌گرایی
formalism
دیسول بسته
closed formula
دیویدسنی
Davidsonian
دیویی
Dewey
چرخه‌ی بیهوده
vicious circle