دستور خانلری به پارسی (2018)
Dastur Khanlari be Parsi
دستور پارسی فرزاد (2021)
Dastur Parsi Farzad
دیویدسنی
Davidsonian
داوود حسینی
Davood Hosseini
دمورگان (1806 – 1871)
De Morgan
قانون‌های دمورگان
De Morgan 's laws
دل نهان (2022)
Del-e Nahan
دیویی
Dewey
The completeness of the axioms of the logical function calculus (1930)
Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls
دوبار نی‌شدن
Double negation
زدودن دوبار نی‌شدن
Double negation elimination
دکتر
Dr
گفتمان
debate
آگاهشی
declarative
دستگاه فروهازشی
deductive apparatus
deflationism
deflationism
نمونش
denote
آترم‌گروی
determinism
بالشگر
developer
تراگوشی
diagonal
دوگویی
dialectic
دگرسانش
differentiation
داراک واجوهش
disjunction property
چینش
disposal
ناهمسو
dissenting
پخش‌پذیری
distributive
جاره پخش‌پذیری
distributive lattice
سگ
dog
dogmatism
dogmatism
دو-نمایه‌سازی
double-indexing
کبوتر
dove
دوگانه‌گروی
dualism
dynamism
dynamism