بیدستر
beaver
ساختار جبری
Algebraic structure
سالانه
yearly
سامانه S1 (1932)
Lewis's system S1
سامانه S2 (1932)
Lewis's system S2
سامانه S3
Modal System S3
سخت‌گیر
rigour
سخت‌گیرانه
austerely
سرده
‫‪species
سرنوشت‌باوری
fatalism
سرگرمی
hobby
سنجش خرد ناب (1781)
Critique of Pure Reason
سنگ‌پشت
tortoise
سه ارزشی
three-valued
سهان
sentence
سهش همدار
Common Sense
سه‌شنبه
Tuesday
سوسمار
alligator
سوگردش
obversion
سُتوارش
assertion
سُتوارشی
assertoric
سپنت‌روز
holiday
سکوی جاوا
Java platform
سگ
dog
سی. اس. پیرس
C. S. Peirce
چندی‌گر
quantifier