همبایستی آگاهشی
Indicative conditional
جبر درونی
Interior algebra
اندرهازش یک انگاشته
Introduction of an assumption
درآمدی به گویایی و به روش‌شناسی دانش‌های فروهازشی (1941)
Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences
ایونیا
Ionia
ایران
Iran
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Iran Research Institute of Philosophy
ایتالیا
Italy
مانه‌گروی
idealism
اینهمانی
identity
بن‌پار همانی
identity element
نگره‌ی همانی راستی
identity theory of truth
درتاهش
implication
بُرش درتاهش گویایی R
implication fragment of R
آپارش درتاهش
implication operation
نابَوَندَگی
incompleteness
تکان
individuals
کوشا
industrious
infer
infer
ابزارگروی
instrumentalism
شمارگان درست
integral numbers
intellectualism
intellectualism
درتنش‌گروی
intensionalism
آستان کامنده
intentional stance
کامندگی
intentionality
interactionism
interactionism
آپارش درون
interior operation
درون‌گرایی
internalism
درون‌گرا
internalist
درون‌یافت‌باور
intuitionist
وارون پذیری
invertibility
irrationalism
irrationalism
isomorphism
isomorphism