استواره بَوَندَگی گودل
Gödel's completeness theorem
استواره دوم بَوَندَگی گودل
Gödel's second incompleteness theorem
استواره فشردگی
Compactness Theorem
استواره لونهایم
Löwenheim Theorem
استواره یکم نابَوَندَگی گودل (1931)
Gödel's first incompleteness theorem
باهمشماری
syllogism
تراگوشی
diagonal
دستور بایستگی
Necessitation rule
دستورهای جدامدگی
rules of derivation
قانون پیرس
Peirce's law
قانون‌های دمورگان
De Morgan 's laws
پیمان‌گرایی
conventionalism