ورشو
Warsaw
چهارشنبه
Wednesday
گویایی چیست؟
What is Logic?
ویلیام پری (1908 – 1988)
William Tuthill Parry
ویندوز
Windows
ولفگانگ آمادئوس موتسارت (1756 – 1791)
Wolfgang Amadeus Mozart
جنگ جهانی یکم (1914 – 1918)
World War I
جنگ جهانی دوم
World War II
خوریستان زمستانی
winter solstice
جنگ جهانی
world war