آوین-نگریک
proof-theoretic
دوبار نی‌شدن
Double negation
سامانه S1 (1932)
Lewis's system S1
سامانه S2 (1932)
Lewis's system S2
سامانه S3
Modal System S3
سنجش خرد ناب (1781)
Critique of Pure Reason
نااستنشی
non-extensional
نابَوَندَگی
incompleteness
نارنجی
orange
ناساده
nonsimple
ناهارخوری
lunchroom
ناهمامون
asymmetric
ناهمسو
dissenting
ناهنجار
non-normal
ناگزاره‌ای
Non-propositional
نبیگ
book
نبیگ فشرده در افماریک جبر و تراز کردن
The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing
نتایج یک گردهمایی انگارشیک
Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquiums
نماد O بزرگ
Big O notation
نمودار
tableau
نمونش
denote
نمونه‌سازی هرگانی
Universal Instantiation
نمونه‌ی جانشین
substitution instance
نهاده‌ی بنیادین
subject matter
نژادپرستی
racism
نگرش‌ها
considerations
نگره‌
theory
نگره‌ی راستی
Theory of truth
Theory of Computation
Theory of computation
نگره‌ی فرتوری چمار
Picture theory of meaning
نگره‌ی همانی راستی
identity theory of truth
نگره‌ی همخوانی راستی
Correspondence theory of truth
نگره‌ی همدوسی راستی
Coherence theory of truth
نگره‌ی وابستگی
Theory of relativity
نگره‌ی واگویه‌ها
Theory of descriptions
نگره‌ی چمار
theory of meaning
نگره‌ی گونه‌ها
Theory of types
نیرومندشده
strengthened
نیم‌جاره
semilattice
نیو یورک
New York
نیوزیلند
New Zealand
نیویورک تایمز
New York Times
نیکیتا
Nikita
وابسته‌گرا
relativist
وابسته‌گرایی
relativism
پخشگر
publisher
چندی‌نگذارده
unquantified
یاوه
absurd