فرهنگ فرزاد (2022)
Farhang-e Farzad
Farzad Bathaei
Farzad Bathaei
دمداشت زینه‌ی یکم
First Degree Entailment
فلوریدا
Florida
بنیاد برای انگارش
Foundation for mathematics
Foundational theories
Foundational theories of meaning
فرانسه
France
فرگه‌
Frege
پنداشت فرگه از هستی
Frege's Notion of Existence
فرگه-لوکاشویچ
Frege-Łukasiewicz
فرگه‌ای
Fregean
آدینه
Friday
ایست
failure
fallibilism
fallibilism
بدرود
farewell
دورترین
farthest
fascism
fascism
سرنوشت‌باوری
fatalism
favouritism
favouritism
feminism
feminism
رایه‌ی یکم
first order
دیسه‌گرایی
formalism
بنیادین‌گرایی
foundationalism
دوست/دوستان
friend
کریا
function
کارکرد
function
رخگاه کریایی
functional interface
کارکردگرایی
functionalism