آوین‌ناپذیر
undemonstrated
نااستنشی
non-extensional
ناهنجار
non-normal
ناگزاره‌ای
Non-propositional