رهام اشه (1955 – present)
Raham Asha
باز‌هازش به یاوه
Reductio ad absurdum
رنه دکارت
René Descartes
راسل
Russell
پارادخش راسل (1901)
Russell's paradox
راسلی
Russellian
نژادپرستی
racism
پرتو
ray
realism
realism
reductionism
reductionism
reductivism
reductivism
بازبرد
reference
بازتابی
reflexive
ماتریس باسامان
regular matrix
relativism
relativism
وابسته‌گرایی
relativism
وابسته‌گرا
relativist
کلیه‌دار
renate
representationalism
representationalism
پی‌آیانه
respectively
سخت‌گیر
rigour
دستورهای جدامدگی
rules of derivation