آرتور کانن دویل (1859 – 1930)
Arthur Conan Doyle
شنبه
Saturday
بَوَندَگی چماریک
Semantic completeness
Semantic theories
Semantic theories of meaning
Semantical Considerations on Modal Logic (1963)
Semantical Considerations on Modal Logic
شکسپیر
Shakespeare
شرلاک هولمز
Sherlock Holmes
داستانهای کوتاه به پارسی (2020)
Short Stories in Parsi
زیمنس
Siemens
گمان‌گروی
Skepticism (Scepticism)
اسمیت
Smith
دروا
Sound
کره جنوبی
South Korea
اسپینوزا
Spinoza
استاد دُ فرانس
Stade de France
استالناکر
Stalnaker
استنفورد
Stanford
Stoics
Stoics
اشتراوس
Strauss
Strict detachment
Strict detachment
درتاهش سخت‌گیر
Strict implication
بَوَندَگی ساختاری
Structural completeness
Substitution of Strict Equivalents
Substitution of Strict Equivalents
پسوندیدن
Suffixing
یکشنبه
Sunday
syllogismhood
ceteris paribus
scepticism
scepticism
scientism
scientism
دومین بزرگ
second-largest
نیم‌جاره
semilattice
هنگرد ویژگی‌های نیم‌جاره
semilattice property set
سهان
sentence
رشته
sequent
گمان‌گروی
skepticism
استوار
solid
یکدست
solid
solipsism
solipsism
روزی
someday
گنجشک
sparrow
تارتنک
spider
نیرومندشده
strengthened
structuralism
structuralism
دانش‌آموز
student
همخلیدگی
subalternation
نهاده‌ی بنیادین
subject matter
درون‌آخت‌گرایی
subjectivism
زیرسهانی
subsentential
نمونه‌ی جانشین
substitution instance
پیای
successor
ابردرون‌یافت‌گروی
superintuitionistic
supernaturalism
supernaturalism
باهمشماری
syllogism
symbolism
symbolism
همامون
symmetric
syntacticism
syntacticism
هندایشی پیشینی
synthetic apriori
system
system