خوارزم
Khwarazm
خوارزم
Chorasmia
خوریستان زمستانی
winter solstice
خوشبختی
eudaimonia
ویژگی مغناتیسی
magnetism